Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de kopers en huurders, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Door de plaatsing van zijn bestelling stemt de klant ermee in een overeenkomst aan te gaan volgens deze voorwaarden. Van deze overeenkomst kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DB Video, hierna DB genoemd. Alle nieuwe klanten moeten een kopie indienen van hun identiteitskaart alsook hun btw-nummer, bankrekeningnummer en – in geval van een rechtspersoon – een bewijs van publicatie van de statuten van de betrokken vennootschap in het Belgische Staatsblad, een bewijs van de bestuurder of gemachtigde van de vennootschap en een bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met vermelding van het ondernemingsnummer. Alle overeenkomsten die worden aangegaan door verkopers en verhuurbedrijven zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Algemeen

De door DB Video opgestelde offertes zijn 15 dagen geldig. Offertes zijn enkel bedoeld ter informatie en kunnen gewijzigd worden door de opdrachtnemer. De volgende informatie moet minstens 1 week VÓÓR het begin van de productie overgemaakt worden aan DB Video:

 

Alle aspecten van de productie die verband houden met de inhoud

De volledige planning/het verloop van de productie, het script, de starttijd en de geplande eindtijd

Het aantal deelnemers (studio)

Overeenkomsten voor catering

Alle diensten door derden

Een technische fiche (met name wanneer een externe onderneming wordt ingehuurd voor het decor, de verlichting, het geluid enz.)

Tijd en plaats van levering (studio)

Gebruik van ballonnen, rook, kaarsen, vuurwerk enz. (studio)

Een veiligheidsplan, indien van toepassing

Elk verbod voor de aannemer om foto’s/video’s te maken tijdens de productie

Alle andere specifieke bepalingen

Indien bovenstaande informatie niet of niet tijdig aan DB Video wordt meegedeeld, dan kan de aannemer de conformiteit, aanvaardbaarheid en beschikbaarheid niet garanderen.

De klant is aansprakelijk voor de overeenstemming met alle wettelijke bepalingen met betrekking tot zijn activiteit. DB Video is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of boetes die voortvloeien uit de activiteit van de klant.

 

Catering

De klant is verantwoordelijk voor de catering ter plaatse. De klant brengt DB Video op de hoogte indien er geen catering is voorzien. DB Video rekent een vast bedrag van € 15 p.p. per maaltijd indien er geen catering is voorzien. Studio – Klanten mogen nooit in de studio koken. Een broodjeslunch kan voorzien worden door DB Video indien de bestelling vóór 10 uur wordt doorgegeven aan de receptie. Gelieve voor 10 personen of meer op voorhand te bestellen. De klant mag zijn eigen catering voorzien. Die mag alleen opgesteld worden in de groene zaal naast de studio. Koffie, thee en water zijn gratis. Er zijn drankautomaten beschikbaar, frisdrank kost € 1/stuk. De klant mag zijn eigen drankjes meebrengen. Indien op voorhand aangevraagd, kan er een koelkast voorzien worden in de groene zaal.

 

Betaling

De door de aannemer vermelde prijzen zijn excl. btw. De offerte wordt gemaakt op basis van de door de klant geleverde informatie. Het factuurbedrag kan verschillen van het offertebedrag in geval van gewijzigde omstandigheden, onvolledige of onjuiste informatie van de klant. De offerte wordt geacht te zijn aanvaard na schriftelijke goedkeuring, na goedkeuring via e-mail of door ondertekening van de offerte. Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. Voor sommige opdrachten kan een voorschot worden gevraagd. Klachten of betwistingen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur via aangetekende brief worden gemeld. Het indienen van een klacht geeft de klant geenszins het recht om de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk in te houden. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldatum, worden vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving standaard verwijlintresten toegepast tegen een tarief van 1,5% per maand. De onbetaalde bedragen worden van rechtswege en zonder vereiste kennisgeving vermeerderd met een vaste vergoeding van 15%, die minstens 1000 euro bedraagt. In geval van laattijdige betaling verliest de klant mogelijk de voordelen van een huidige berekening die door DB werd toegekend.

 

Reserveringen

Alle telefonische reserveringen moeten schriftelijk via e-mail door de klant worden bevestigd binnen 48 uur. Een niet-schriftelijke bevestiging wordt als ongeldig beschouwd. Elke bevestigde reservering impliceert een betaling van de gereserveerde apparatuur en/of het gereserveerde personeel alsook de aanvaarding van de algemene voorwaarden van de overeenkomst door de klant. Elke optie die wordt genomen op de uit te voeren verhuring/werken en die niet binnen 72 uur wordt bevestigd, wordt als ongeldig beschouwd. Het is niet mogelijk om de apparatuur meer dan twee maanden op voorhand te reserveren zonder schriftelijke toestemming van DB.

 

Ophalen van de apparatuur

De apparatuur wordt op de eerste dag van de huur om 9 uur ‘s morgens opgehaald in de gebouwen van DB en wordt teruggebracht vóór 9 uur ‘s morgens op de dag na de einddatum, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. Het ophalen van de apparatuur gebeurt op vertoon van het ondertekende bestelformulier. Bij afhaling ondertekent de klant of zijn afgevaardigde een leveringsnota, die de basis vormt voor de factuur. De ondertekening van de leveringsnota door de klant of zijn afgevaardigde impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volledige algemene voorwaarden van DB. Na ondertekening van de leveringsnota is enkel de huurder nog aansprakelijk voor de apparatuur. De huurder is zelf aansprakelijk voor afhaling per taxi, koerierdienst of dergelijke. De huurder dient DB te verwittigen indien de apparatuur buiten België wordt gebruikt. Op straffe van niet-verzekering moet DB ook verwittigd worden van eender welk gebruik dat bepaalde risico’s voor de gebruikte apparatuur inhoudt (bijv. wedstrijden, de buitenkant van een auto, helikopter, boot, betoging, oorlog). DB behoudt zich het recht voor om de huur en afhaling van de apparatuur op eender welk ogenblik te weigeren zonder daarvoor een vergoeding te voorzien.

 

Staat van de gehuurde apparatuur

De huurder wordt geacht de gehuurde apparatuur in perfecte staat te hebben ontvangen. De technische afdeling van DB controleert de gehuurde apparatuur alvorens deze wordt opgehaald. De huurder is vrij om te controleren of de gehuurde apparatuur volledig is, correct werkt en voldoet aan zijn vereisten alvorens hij de leveringsnota aanvaardt of ondertekent. Afhaling of ontvangst door de huurder of zijn erkende afgevaardigde wordt beschouwd als onherroepelijke aanvaarding.

 

ATA-carnet om in het buitenland te filmen

Alle huurders moeten DB ten laatste op het moment van de afhaling laten weten in welke landen de apparatuur wordt gebruikt of door welke landen de apparatuur zal reizen. Indien een ATA-carnet vereist is voor de gehuurde apparatuur, moet de huurder bijdragen in de kosten hiervoor. Een dergelijk boekje moet minstens acht werkdagen vóór de aanvang van de huur aangevraagd worden. Enkel de huurder is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ATA-carnet tijdens de huur. De huurder is ook aansprakelijk voor de financiële gevolgen of de inbeslagname van de apparatuur omwille van onjuist gebruik van het ATA-carnet of indien de apparatuur wordt gebruikt (of reist) in landen die het ATA-carnet niet erkennen.

 

Duur van de huur – vertraging en verlenging

De begin- en einddatum van de huur worden schriftelijk overeengekomen tussen de partijen. De duur van de huur wordt berekend in tijdspannen van 24 uur. De duur start na ontvangst van de apparatuur en eindigt na terugkeer van de apparatuur in de gebouwen van DB, inclusief zon- en feestdagen, zelfs indien de apparatuur op die dagen niet wordt gebruikt. Een huurder die de gehuurde apparatuur niet ophaalt of in ontvangst neemt op het overeengekomen tijdstip blijft toch gebonden aan de huurovereenkomst voor de overeengekomen periode. De huurder kan zich nooit beroepen op stilzwijgende verlenging. DB moet minstens 24 uur vóór de geplande terugkeer op de hoogte gebracht worden van een eventuele verlenging, die uiteraard alleen mogelijk is mits toestemming van DB. Een huurder die de gehuurde apparatuur niet terugbrengt op het overeengekomen tijdstip wordt van rechtswege en zonder enige kennisgeving in gebreke gesteld voor het terugbrengen van de gehuurde apparatuur. Een dergelijke laattijdige teruggave leidt automatisch tot een wettelijke bijkomende factuur, met dien verstande dat een volledige dag wordt aangerekend voor elke gestarte periode van 24 uur. Alle door DB opgelopen kosten voor het laden, vervoeren, lossen enz. zijn ten laste van de huurder. De huurder is ook aansprakelijk voor schade aan DB en diens cliënteel wegens vertraging in de teruggave van de apparatuur. Verplichtingen die door DB zijn aangegaan met betrekking tot de leveringsdatum zijn niet bindend en vormen geen reden om de overeenkomst te annuleren of een vergoeding te eisen. De huurder moet weten dat hij nooit eigenaar kan worden van het gehuurde item en dat het niet-terugbrengen van het item op het overeengekomen tijdstip kan worden bestraft zoals diefstal en/of fraude. De huurder mag het gehuurde item niet onderverhuren of uitlenen. Daarnaast mag hij het gehuurde item in geen enkele omstandigheid beschikbaar stellen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van DB.

 

Huurprijs

De huurprijs is exclusief 21% btw. De huurprijs wordt berekend per 24 uur. De factuurbedragen moeten overeenstemmen met de tarieven die van toepassing zijn op de datum van de reservering. De verzekering wordt afzonderlijk gefactureerd en is nooit inbegrepen in de huurprijs.

 

Verzekering van de gehuurde apparatuur

Elke huurder die geen persoonlijke verzekering heeft, moet een premie betalen die gelijk is aan 8% van de huurwaarde van de gehuurde apparatuur. De apparatuur is op geen enkele manier verzekerd tegen “alle risico’s”. Na betaling van de premie is de gehuurde apparatuur verzekerd tegen het particuliere risico van verlies of schade als rechtstreeks gevolg van vuur, water of een andere oorzaak, met uitzondering van: – diefstal, fraude, misbruik van vertrouwen of een ander misdrijf. – diefstal uit een voertuig overdag of ‘s nachts, ongeacht waar het voertuig geparkeerd is. – diefstal tijdens het laden en lossen. – schade aan accessoires. – oorlog en burgerlijke opstand. – nalatigheid uit hoofde van de huurder. – schade aan het optische element door laserstralen of dergelijke. – schade aan lcd- of plasmaschermen. Het volgende is uitgesloten van de verzekeringsdekking: filters, kabels en flightcases alsook winstderving en schade veroorzaakt aan de productie of aan een van de onderaannemers als gevolg van een ongeval of defect tijdens de huur. De huurder moet bij afhaling een bewijs van zijn persoonlijke verzekering tonen voor de bekende risico’s en voor de duur van de aangepaste verzekering. Dit moet een omniumverzekeringspolis zijn voor een waarde die gelijk is aan de vervangingswaarde van de gehuurde apparatuur, vanaf de datum van afhaling en voor de hele periode vermeld op de leveringsnota. Een kopie van de verzekeringspolis moet beschikbaar gesteld worden aan DB vóór de aanvang van de huur. De huurder krijgt dekking via een particuliere verzekeringspolis die verlies door een defect in de gehuurde apparatuur dekt. De huurder kan in geen geval DB aansprakelijk stellen voor winstderving van een productie. De verzekering dient te worden overeengekomen met een eigen risico van 20% van het totale schadebedrag, met een minimum van 1500 euro exclusief btw. Indien de schade of het verlies niet gedekt is door de onderschreven verzekering, dan moet het huurbedrag voor het gehuurde item op de dag van de schade of het verlies betaald worden. Bovendien moet er een bedrag betaald worden dat gelijk is aan de huur voor de periode tussen het ogenblik van de schade en de herstelling of vervanging van de apparatuur. Op het moment van de reservering meldt de huurder aan DB in welke landen de apparatuur zal gebruikt worden of door welke landen de apparatuur zal reizen. De verzekering dekt enkel schade of verlies in België en in de lidstaten van de Europese Unie. Voor andere landen alsook voor bepaalde filmomstandigheden is een bijkomende verzekering vereist en moet de huurder DB hiervan op de hoogte brengen.

 

Aansprakelijkheid en risico

Algemeen.

De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor de gehuurde apparatuur en moet de apparatuur beheren met de nodige voorzichtigheid. De huurder wordt geacht zich bewust te zijn van de waarde van de apparatuur en van de manier waarop daarmee moet worden omgegaan. DB kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene defecten tijdens de periode van de huurovereenkomst. DB is niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de gehuurde apparatuur. Klachten moeten onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan DB, op straffe van onontvankelijkheid. De huurder kan vragen dat DB de apparatuur laat testen door een technicus van DB. Klachten die worden ingediend nadat de apparatuur is teruggebracht, zijn niet meer geldig. De huurder gaat ermee akkoord om geen wijzigingen of herstellingen uit te voeren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DB. De huurder mag de identificatie van de apparatuur (serienummers, merk, type apparatuur en identificatie van de eigenaar van de apparatuur) op geen enkele manier (stickers, verf, graveren enz.) verwijderen of verbergen.

 

Terugbrengen.

De huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de gehuurde apparatuur in dezelfde staat als waarin de apparatuur zich bevond bij de afhaling. Ongeacht verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor eender welke verliezen, schade, wijzigingen, waardeverliezen enz. in de ruimste zin, zonder de mogelijkheid om zich te beroepen op fout of schuld van derden, ongeval of overmacht tegen DB. Anderzijds vormt de ontvangst door DB geen aanvaarding en sluit die een eventuele vordering van een vergoeding niet uit. DB krijgt na ontvangst 48 uur de tijd, zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend, om de huurder op de hoogte te brengen van eventuele bevindingen van schade, waardeverlies enz. DB doet dit via aangetekende brief waarin de huurder wordt gevraagd om binnen diezelfde periode (48 uur) de schade te komen vaststellen in de gebouwen van DB. Indien de huurder niet binnen deze termijn reageert, wordt de eis geacht aanvaard te zijn. DB heeft dan de toestemming om onmiddellijk een herstelling of vervanging uit te voeren en de kosten alsook alle verliezen in kwestie aan te rekenen aan de huurder.

 

Schade of verlies.

Gedurende de hele huurperiode, inclusief het vervoer in beide richtingen, draagt de huurder het volledige risico van verlies of beschadiging van de gehuurde apparatuur. De huur verbindt de huurder ertoe om DB onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele schade, verlies, ongeval, impact of enige andere wijziging van elektronische, mechanische, optische of esthetische aard aan de apparatuur en om daarvan een schriftelijke verklaring in te dienen. In elk geval is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de herstelling en aanpassing van de standaard voor de aan hem toevertrouwde apparatuur. Indien de schade of het verlies het gevolg is van een misdrijf, moet de huurder het officiële verslag van het misdrijf beschikbaar stellen aan DB. Voor ontbrekende apparatuur (kabels, accessoires enz.), die niet wordt teruggebracht op het einde van de huurovereenkomst, wordt de prijs van nieuwe aangerekend.

 

Beëindiging van de huur

Indien de huurovereenkomst wordt beëindigd als gevolg van een ernstige nalatigheid van de huurder, waaronder onjuist gebruik, niet-betalen van verschuldigde huurkosten, aanbieden aan derden, enz., moet de huurder, ongeacht het recht van DB op vergoeding van de aantoonbare schade, de overeengekomen huurprijs voor de overeengekomen huurperiode betalen boven op een schadevergoeding die gelijk is aan twee weken huur. Overmacht. A. Overmacht wordt gedefinieerd als omstandigheden die het nakomen van de verplichting onmogelijk maken en die niet toerekenbaar zijn aan de verkoper/het verhuurbedrijf. Dit omvat ook het volgende (indien en voor zover de omstandigheden het nakomen onmogelijk of onredelijk moeilijk maken): stakingen bij bedrijven buiten de verkoper/het verhuurbedrijf, niet-officiële stakingen of politieke stakingen bij de verkoper/het verhuurbedrijf; algemene tekorten van de nodige grondstoffen en andere bronnen of diensten die nodig zijn voor de realisatie van het overeengekomen uit te voeren werk; onvoorziene vertragingen bij de leveranciers of derden waarop de verkoper/het verhuurbedrijf vertrouwt, en algemene transportproblemen. B. De verkoper/het verhuurbedrijf heeft ook het recht om zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheden, die het vervullen van de verplichtingen (verder) verhinderen, plaatsvinden nadat de verkoper/het verhuurbedrijf zijn verplichtingen is nagekomen. C. In geval van overmacht worden de levering en andere verplichtingen van de verkoper/het verhuurbedrijf opgeschort. Indien de periode waarin het nakomen van de verplichtingen van de verkoper/het verhuurbedrijf onmogelijk is, langer is dan drie maanden in geval van verkoop en één maand in geval van verhuur, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting tot vergoeding. D. Indien de verkoper/het verhuurbedrijf zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen op het ogenblik van de overmacht of zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk kan nakomen, heeft hij het recht om het reeds geleverde en te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en de andere partij is in dat geval verplicht om die factuur te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst is. Dit is niet van toepassing indien het reeds geleverde of te leveren gedeelte geen waarde op zich heeft.

 

Werk uitgevoerd door technici

Dagelijkse werkactiviteiten, waaronder transport, mogen maximum 10 uur duren en moeten uitgevoerd worden tussen 6 uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds. Een halve dag bestaat uit maximum 5 uur. Overuren of nachtelijke werkuren worden extra in rekening gebracht. De technicus beslist zelf of hij zijn werkactiviteiten al dan niet voortzet en daarbij een optimale kwaliteit kan garanderen. Technici kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen tijdens het transport die te wijten zijn aan omstandigheden buiten hun wil (weersomstandigheden, file, ongevallen, douane, oponthoud). Indien het werk ‘s morgens dient uitgevoerd te worden op een afstand van meer dan 100 km van de gebouwen van DB, dan is het aanbevolen om de nacht voordien een hotel te boeken in de buurt. Indien de klant het materiaal zelf voorziet, kan DB niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit of de staat van het geleverde materiaal. De transportkosten van de technici van DB worden bij hun terugkeer in rekening gebracht bij de klant. Alle bijkomende kosten voor de technici (reiskosten, parking, vrachtvervoer, maaltijden, drank, hotels enz.) zijn ten laste van de klant. Dergelijke kosten worden eerst aangerekend aan DB en worden verhoogd met 15% om de administratiekosten te dekken.

 

Kopiëren en dupliceren van opnames

DB kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de slechte kwaliteit van de door de klant geleverde opname of beelden. In geval van een incident tijdens de overdracht of het kopiëren verbindt DB zich ertoe om lege banden of harde schijven van dezelfde lengte of grootte te voorzien. Er kan geen klacht ingediend worden tegen DB voor schade met betrekking tot de inhoud van de geleverde beelden. De klant wordt geacht Sabam te hebben betaald voor de reproductie- en distributierechten van beelden en audio die aan DB worden geleverd om kopieën te maken. DB kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een dergelijke tekortkoming van de klant. DB is verantwoordelijk voor de originele banden en kopieën tijdens het kopiëren en 24 uur daarna. Na die periode kan DB niet meer aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van de originele banden of kopieën. De klant moet echter wel de kosten betalen voor het uitgevoerde werk. De aangerekende periodes starten op het ogenblik van het eerste geluid of beeld en eindigen op het ogenblik van het laatste geluid of beeld. Elk uitzonderlijk proces leidt tot een bijkomende factuur van een technicus. Alle kopieer- of dupliceerwerk en de levering van banden moet cash betaald worden bij afhaling van de items. De kosten voor duplicatie zijn altijd exclusief de prijzen van de banden, hoezen en btw. De klant kan de banden voor het kopiëren zelf voorzien. Deze moeten vrij zijn van geluids- en beeldsignalen. De klant kan een korte voorstelling van de kopie vragen in de gebouwen van DB. Geen enkele klacht met betrekking tot het werk wordt ontvankelijk verklaard nadat het werk is geleverd aan de klant. Ophalen en terugbrengen van het materiaal via een koerier. Het uitgevoerde werk en de originele kopie worden enkel verzonden per koerierdienst indien het volledige bedrag van het werk op voorhand is betaald. Levering per koerierdienst gebeurt op kosten en risico van de klant. DB kan de levering uitvoeren onder rembours. De prijs voor de levering wordt bepaald vóór de koerierdienst vertrekt. Al het werk impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die in geen geval vervangen kunnen worden door de algemene voorwaarden van de klant. DB behoudt zich het recht voor om de originele band en de kopieën bij te houden zolang de klant weigert te betalen. Rechten en publiciteit. De rechten voor het gebruik en de distributie van de beelden die zijn opgenomen door de cameramannen van DB blijven eigendom van DB tot de volledige betaling van de voor het uitgevoerde werk gefactureerde bedragen is ontvangen. De betaalde factuur geldt als overdracht van de rechten aan de klant (zie Sabam). DB heeft recht op een kopie van de rushes of eindproducten (op eigen kosten) die zijn opgenomen door zijn eigen technici, om ze te gebruiken voor het bewerken van een demofilm voor DB. DB verzekert dat de rushes van het eindproduct niet commercieel worden uitgebuit (opslag, stock footage, promotie van derden enz.). Beelden die bedoeld zijn voor distributie via een televisienetwerk of in cinema’s, waarvoor het programma een begin- en eindgeneriek heeft, moeten zowel de namen van de technici en hun functies tijdens het filmen als de naam DB Video bevatten. De volgende bepalingen zijn niet van toepassing indien de klant een particulier is in de zin van artikel 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument: 1.3 2.2 2.3 2.3 2.5 2.8 2.9.

 

Klachten

In geval van faillissement, bankroet of insolventie van de koper/huurder moeten de verplichtingen van de koper/huurder onmiddellijk vervuld worden. Betalingen van de koper/huurder worden ten eerste in mindering gebracht van alle verschuldigde huurkosten en lasten, en ten tweede van de facturen die het langst openstaan, zelfs als de andere partij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een andere, latere factuur. B. De door de verkoper geleverde items blijven eigendom van de verkoper tot de koper al zijn verplichtingen volgens alle overeenkomsten met de verkoper is nagekomen: betaling met betrekking tot het (de) geleverde of te leveren item(s), betaling met betrekking tot diensten die zijn of nog worden geleverd volgens de verkoopovereenkomst(en), eender welke eis wegens niet-nakoming van een of meer verkoopovereenkomst(en) door de koper. C. De door de verkoper geleverde items die onder het eigendomsvoorbehoud in subclausule B vallen, mogen enkel worden doorverkocht in de context van een normale bedrijfsuitoefening. De koper heeft ook niet het recht om de items te verhuren of verpanden, of om enige andere rechten toe te kennen aan de items. D. Als een koper zijn verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees is dat hij dat niet zal doen, heeft de verkoper het recht om de geleverde items die onderworpen zijn aan een eigendomsvoorbehoud volgens subclausule B te verwijderen of te laten verwijderen bij de koper of een derde die de goederen voor de koper bijhoudt. De koper moet meewerken op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag. E. Indien derden rechten willen vestigen of afdwingen voor items die geleverd zijn onder een eigendomsvoorbehoud, informeert de koper de verkoper hierover zo snel mogelijk.

 

Copyright

Door ondertekening van het bestelformulier aanvaardt de klant de verplichting om DB te vrijwaren van claims van derden met betrekking tot enig copyright. Indien er reden is en voor zover de wet en de praktijk het erkent, zal DB zich beroepen op het copyright van al zijn personeelsleden. DB heeft ook het exclusieve recht op alle technische rechten met betrekking tot het geleverde werk, zoals reproductie, bewerking en herbewerking. Dit omvat ook kopiëren in eender welke vorm. Deze lijst is niet uitputtend. Op verzoek van de klant kan er op voorhand een prijsopgave per kopie worden voorbereid.

 

Opslag van opname-/bewerkingsbanden

Beelden worden enkel gearchiveerd op verzoek van de klant. Die beelden worden gedurende één jaar opgeslagen tegen extra kosten. In dat geval wordt een vast bedrag per jaar aangerekend.

 

Duplicatie en bewerking

De kwaliteit van het werk dat wij leveren, wordt in zekere mate bepaald door het materiaal dat is voorzien door de klant. Wij zullen proberen de best mogelijke kwaliteit te bereiken met de apparatuur die wij regelmatig onderwerpen aan een controle van de technische toestand, zonder dat wij hiervan het resultaat moeten verzekeren. Schriftelijk door ons aangegeven slijtage van het aan ons geleverde en/of door ons geproduceerde originele materiaal die leidt tot een verminderde kwaliteit van de door ons te produceren kopieën, vormt in geen geval een reden voor weigering van het aan ons toevertrouwde kopieerwerk of voor aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan het betrokken originele materiaal. Onderzoek heeft aangetoond dat harde schijven kunnen verouderen. Met betrekking tot de beelden waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verzekeren wij dat het materiaal door ons wordt opgeslagen zoals aangegeven door de fabrikant. Na een periode van 1 jaar aanvaarden wij geen aansprakelijkheid meer voor het hergebruik van die materialen. De klant is volledig aansprakelijk voor het eindproduct. Na het bekijken kan de klant niet meer terugkomen op enige spelfouten of bewerkingsfouten. Voor aanpassingen worden extra kosten aangerekend. Bij uitgave van een originele dvd of band is de klant ook verantwoordelijk voor de inhoud van dat origineel. Indien met de klant werd overeengekomen dat het door ons gecreëerde product en de aan ons geleverde materialen in onze gebouwen worden opgehaald op een bepaalde datum, dan hebben wij het recht om in geval van niet-afhaling binnen één week deze materialen ongefrankeerd en per aangetekend schrijven terug te bezorgen aan de klant.

 

Studio

Onze studio is geopend tijdens de kantooruren. Op verzoek openen wij de studio zonder extra kosten buiten deze uren. Samen met de studio moet een technicus worden gehuurd. Als de studio wordt beschadigd tijdens het gebruik, worden extra decoratiekosten aangerekend. Onze klanten zijn zelf aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn opgelopen bij het innen van de betaling via gerechtelijke en andere procedures, met een maximum van 15% van het verschuldigde bedrag. De huurder heeft enkel toegang tot de gehuurde ruimtes. De huur van de studio omvat het gebruik van de green key naast de studio en de make-upruimte boven. Het bevat ook het verbruik van water en elektriciteit. Alle andere zaken, het gebruik van andere ruimtes, materiaal, personeel enz. worden geacht extra te zijn en kunnen gefactureerd worden. Laden en lossen is enkel toegelaten in de daartoe bestemde vakken na contact met de dispatching. Open vuur, lassen, rook of slijpen zijn verboden in de studio. Vóór aanvang van de productie moet er een hijsplan worden ingediend. Overbelasting is te allen tijde verboden en is een reden om de productie te beëindigen zonder aanspraak op enige schadevergoeding. Deuren, brandslangen, gangen en trappen moeten steeds vrij toegankelijk blijven. Het hele gebouw is rookvrij. Roken is verboden in alle ruimtes. Alcohol, drugs en dieren zijn verboden. Parkeren is enkel toegelaten op de daartoe bestemde plaatsen. Het is verboden om met een voertuig in de studio te rijden. Het is verboden om verfrollen/-borstels te reinigen in de gootstenen. Het is verboden om water te nemen van de brandslangen. Het is verboden om borden op de wanden en deuren te plakken. Alle gebruikte materialen, producten en gereedschappen moeten voldoen aan de wettelijke vereisten. Alle afval met betrekking tot de activiteiten in de studio moet verwijderd worden door de klant. Afval moet weggegooid worden in de daartoe bestemde containers. Flightcases moeten teruggebracht worden naar het magazijn. De dispatching moet alle materialen controleren na gebruik. Om veiligheidsredenen is het gebouw onderverdeeld in verschillende zones. Die zijn toegankelijk met een badge. Voor verloren of niet-teruggebrachte badges wordt € 25/stuk aangerekend. Alle beschadigingen die plaatsvinden tijdens de montage/demontage van de productie moeten onmiddellijk gemeld worden aan de dispatching. Die beschadigingen worden aangerekend aan de klant. Er wordt zo snel mogelijk een prijsopgave voorbereid. De studio moet mooi geborsteld worden achtergelaten. Alle banden moeten verwijderd worden van de vloer of andere oppervlakken. Indien dat niet het geval is, worden extra kosten aangerekend. Poetsen met water wordt gedaan door DB Video en wordt op de factuur verrekend. Alle kabels, materialen en verlichting moeten teruggebracht en opgeslagen worden in de staat waarin ze zich bevonden voor de productie. Het niet-naleven van deze regels kan leiden tot de beëindiging van de overeenkomst of tot schadevergoedingen.

 

Toegang tot de studio

Het gebouw is toegankelijk tussen 8 en 18 uur. De studio wordt gehuurd voor 10 uur. Afwijkende uren moeten 1 week op voorhand aangevraagd worden. In dat geval moet er allicht extra personeel worden gehuurd om toegang te verlenen tot het gebouw of om nadien af te sluiten. In dat geval kunnen er ‘overuren’ worden aangerekend, die kunnen oplopen tot € 40 per uur. Dat tarief is geldig voor ieder uur buiten de normale openingsuren. Voor opnames tijdens het weekend is overleg met de klant nodig om te zien of er een extra werknemer nodig is om toegang tot het gebouw te verschaffen. In dat geval kunnen er extra kosten aangerekend worden. Voor leveringen of opslag van goederen moet er op voorhand een datum en tijdstip worden overeengekomen met de dispatching. Voor goederen/decoratie die bij DB Video worden achtergelaten gedurende meer dan 24 uur na de productie, kan er een opslagvergoeding gevraagd worden voor elke dag dat deze goederen/decoratie niet zijn opgehaald. Na 10 uur ‘s avonds mag de opname/productie in de studio geen overlast bezorgen aan de buren.

 

Milieu en afval

De klant verwijdert alle afval uit de gebruikte en gehuurde ruimtes volgens de wettelijk toepasselijke voorschriften voor het sorteren van afval. Alle technische punten en bekabelingen moeten hersteld worden in hun oorspronkelijke staat. De buitenzones moeten ook opgeruimd worden. Alle afval dat 24 uur na de productie nog in de gebouwen aanwezig is, wordt opgeruimd door DB Video. Daarvoor kunnen extra kosten worden aangerekend. DB Video poetst nadien met water. Die kosten worden vermeld op de offerte en worden aangerekend aan de klant. Buitensporige vlekken waarvoor extra maatregelen nodig zijn, kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Alle onbedoelde milieuproblemen of vervuilingen moeten onmiddellijk gemeld worden.

 

Veiligheid

De klant wordt geacht te voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften. Toegangsdeuren, nooduitgangen, trappen, brandblussers en brandslangen moeten steeds vrij toegankelijk zijn. Deuren met een deurpomp mogen niet in open toestand geblokkeerd worden. De klant mag nooit op eigen initiatief ventielen openen of sluiten, apparatuur bedienen, schakelaars bedienen of instellingen veranderen. Werken aan bestaande voorzieningen zoals elektriciteit, riolering of gasleidingen is verboden. De klant is verantwoordelijk voor de deelnemers van de productie. De klant moet erop toezien dat zijn gasten, werknemers enz. nuchter zijn. Indien nodig kan DB Video deelnemers uit de studio verwijderen.

 

Gegevensbescherming

De leverancier en DB Video erkennen de verantwoordelijke en de verwerker te zijn van de gegevensverwerking die zij uitvoeren en verbinden zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is duidelijk dat in het kader van de diensten de termen ‘gegevensverantwoordelijke’ en ‘gegevensverwerker’ van toepassing kunnen zijn op zowel de leverancier als DB Video.

 

Als gegevensverwerker onderneemt en verbindt de partij zich ertoe:

 

De passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en zodanig toe te passen dat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten m.b.t. gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgt;

Om de verantwoordelijke van de verwerking bij te staan bij de verwerking van persoonsgegevens, en de laatstgenoemde op de hoogte te houden van elk gebruik dat een risico kan inhouden;

Om de verantwoordelijke van de verwerking op de hoogte te houden van een datalek binnen 24 uur nadat hij kennis heeft genomen van deze inbreuk zodanig dat de verantwoordelijke van de verwerking de gegevensbeschermingsautoriteit en – indien nodig – de betrokkenen op de hoogte kan stellen;

Om de verantwoordelijke van de verwerking bij te staan om binnen de wettelijke toegestane termijnen te reageren op verzoeken van betrokkenen door hen toegang te verlenen tot alle noodzakelijke informatie, door ze te beantwoorden en door de andere partij onmiddellijk op de hoogte te houden van de verzoeken van de betrokkenen;

Om geen persoonsgegevens over te dragen naar landen buiten de Europese Unie, tenzij deze landen eenzelfde adequaat beschermingsniveau garanderen erkend door de Europese Commissie. Het is toegelaten persoonsgegevens over te dragen aan bedrijven die zich aan het Privacy Shield houden, aangenomen door de Europese Commissie.

De gegevensverwerking niet uit te besteden zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke van de verwerking;

Haar personeel te verbieden de persoonsgegevens van de gegevensverwerker zonder diens toestemming te verwerken en passende contactuele verplichtingen op te leggen aan haar personeel, inclusief de verplichting ten aanzien van vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging;

Om de verantwoordelijke van de verwerking alle documenten, verwerkingen en data die in zijn bezit zijn gekomen over te maken of te vernietigen op een manier die voldoet aan gegevens beschermingsregels en deze vernietiging op een eenvoudig verzoek te bevestigen;

Om de verantwoordelijke van de verwerking in staat te stellen verificaties uit te voeren die hij nodig acht om de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming te waarborgen.

 

Aansprakelijkheid

De aannemer is niet verantwoordelijk voor diefstal bij de klant of derden. Diefstallen moeten altijd gemeld worden aan de politie. Om de veiligheid te garanderen, zijn in en rond het gebouw beveiligingscamera’s geïnstalleerd die 24/7 actief zijn. Het gebouw is bovendien ook uitgerust met een alarmsysteem. In het gebouw is een EHBO-koffer aanwezig. Voor producties met meer dan 500 deelnemers moet de organisator een post van het Rode Kruis huren, een lijst maken van belangrijke telefoonnummers en de noodnummers ophangen aan de ingang. Alle installaties (elektrisch) en apparatuur (lift, telescopische kraan) beschikken over de nodige certificaten. Het gebouw is uitgerust met de wettelijk vereiste branddetectie. Als de klant een vals brandalarm laat afgaan, kan er een schadevergoeding van € 500 worden aangerekend. De klant moet de gehuurde ruimte met de nodige voorzichtigheid behandelen en rekening houden met de gebruiksinstructies en alle regels en voorschriften. Elke beschadiging moet worden gemeld. Alle beschadigingen van de gehuurde ruimtes/materialen veroorzaakt door de klant worden aangerekend aan de klant. De klant moet de studio en het materiaal na de huurperiode in dezelfde staat teruggeven. Geen enkel oppervlak mag geverfd, afgeplakt of bedekt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer. Alle goederen moeten in perfecte staat en zonder gebreken geleverd worden. Door zijn eerste gebruik van de gebouwen bevestigt de klant dat hij de gehuurde ruimtes in goede staat ontvangen heeft. Iedere tekortkoming of fout moet binnen het uur gemeld worden aan DB Video. De klant moet het gehuurde voorwerp in goede staat en in de meegeleverde verpakking teruggeven voor de einddatum van de huurovereenkomst. Anders kan DB Video een vergoeding aanrekenen.

 

Copyrights

De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van copyrights en/of andere betrokken rechten die naar aanleiding van de productie vereist zijn door de bevoegde instanties. DB Video mag voor promotiedoeleinden foto’s en video’s maken tijdens een productie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de klant.

 

Overmacht

Alle gevallen van overmacht, inclusief transportbeperkingen of vertraging bij de leveranciers van DB Video of een invoerverbod of -beperking, geven de aannemer het recht om zijn levering en implementatieverplichtingen geheel of gedeelte te annuleren of op te schorten, zonder dat DB Video aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade die daarvoor veroorzaakt wordt. De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren. Er wordt een bijdrage aangerekend voor de annulering van de bestelling: Annulering minder dan 7 dagen voor de start van het project: 25% van de totale kostprijs van de bestelling. Annulering minder dan 3 dagen voor de start van het project: 50% van de totale kostprijs van de bestelling.

 

Geschillen – rechtsbevoegdheid

Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Antwerpen. Wij behouden ons het recht voor om de gewone voorschriften van het rechtsgebied toe te passen.

 

Annulering

Als er een annulering gebeurt, brengen wij een annuleringsvergoeding van 25% van de totale kostprijs van het project in rekening indien de annulering minder dan 7 dagen vóór het begin van het project gebeurt en van 50% van de totale kostprijs van het project indien de annulering minder dan 3 dagen vóór het begin van het project gebeurt.